Intro to Mandarin (pinyin)

pinyin.jpg

Xiansheng (Mr., husband, teacher)
Ni hao (how do you do/ hello)
Xiaojie (miss/ young lady)
Qing (please)
Wen (to ask)
Nin (you-polite)
Gui xing (what is your honorable surname?)
Wo (I)
Ne
Jiao (to be called; to call)
Shenme (what)
Mingzi (name)
Wang Peng
Li You
Shi (to be)
Laoshi (teacher)
Ma
Bu (not; no)
Xuesheng (Student)
Ye (too; also)
Zhongguoren (chinese people)
Meiguoren (american people)
Pengyou (Friend)
Taitai (wife/Mrs.)
Na (that)
Zhang (measure word for flat object)
Zhaopian (picture; photo)
De (‘s)
Zhe (this)
Baba (Father)
Mama (mother)
Zhe ge (this)
Nanhaizi (boy)
Shei (who)
Ta (he)
Ta (she)
Didi (younger brother)
Nuhaizi (girl)
Meimei (younger sister)
Nu’er (daughter)
You (to have)
Erzi (son)
Mei (not)
Xiao (small; little)
Gao (tall)
Jia (family)
Ji (how many)
Gege (older brother)
Liang (two; couple of)
Jiejie (older sister)
He (and)
Zuo (to do)
Yingwen (english language)
Lushi (lawyer)
Dou (both; all)
Daxuesheng (college student)
Yisheng (doctor)
Yue (month)
Hao (#)
Xingqi (Week)
Tian (day)
Shengri (birthday)
Jinnian (this year)
Duo da (how old)
Sui (year of age)
Qing (to treat someone)
Chi (to eat)
Wanfan (dinner)
Chi fan (to eat meal)
Zenmeyang (is it ok)
Tai…le (too; extremely)
Xiexie (thank you)
Xihuan (to like)
Haishi (or)
Keshi (but)
Hao (ok)
Women (we)
Dianzhong (o’clock)
Ban (half)
Wanshang (evening)
Zaijian (see you again)
Xianzai (now)
Ke (15 min)
Shi (matter/affair/business)
Mingtian (tomorrow)
Mang (busy)
Jintian (today)
Hen (very)
Weishenme (why)
 
11
Kudos
 
11
Kudos

Now read this

Object feels and introspection

One of the most interesting concepts I’ve learned so far about the Ruby programming language is the idea of introspection. In computing, type introspection is the idea that an object or program knows about it’s own properties at runtime.... Continue →